Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-098588-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Điện Biên (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng nghiên cứu hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng kiểm tra hồ sơ và liên hệ với tổ chức đề nghị cấp, đổi giấy chứng nhận sắp xếp thời gian để cùng với phòng kiểm tra thực trạng công trình.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ nvà thực trạng công trình (có biên bản kiểm tra ghi các thông số thực trạng từng hạng mục công trình xây dựng) thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho tổ chức có yêu cầu thực hiện (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy chứng nhận phòng Kiến trúc, quy hoạch Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để người đề nghị cấp, đổi giấy biết lý do.
- Trường hợp đủ điều kiện cấp, đổi giấy chứng nhận, phòng Kiến trúc, quy hoạch có trách nhiệm thể hiện các nội dung và xác nhận vào bản vẽ sơ đồ các công trình xây dựng. Trình Giám đốc Sở ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (thừa ủy quyền Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Phòng Kiến trúc, quy hoạch thông báo đã cấp, đổi giấy chứng nhận quỳen sở hữ công trình xây dựng về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở, để thông báo cho tổ chức biết.
Giấy chứng nhận trả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ)
- Công chức trả giấy chứng nhận viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thủ quỹ Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận giấy chứng nhận, trao giấy chứng nhận cho người đến nhận giấy chứng nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP, bị hư hỏng, rách nát hoặc giấy chứng nhận hết trang ghi những thay đổi thì chủ sở hữu được cấp đổi giấy chứng nhận

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên

Đơn đề nghị cấp đổi chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (trong đơn nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi) (có mẫu, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
1. Thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên

Menu

Page loaded in 1.83 seconds!