Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-106497-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban QL các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Bước 3: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và viết giấy tiếp nhận
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác
Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân
Bản sao công chứng quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của cổ đông sáng lập
Dự thảo điều lệ có đầy đủ chữ ký của đại điện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập
Văn bản xác định vốn pháp định có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Bản đăng ký đầu tư
Cam kết bảo vệ môi trường
Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất (kèm theo trích lục bản đồ lô đất
Đối với dự án đầu tư nước ngoài phải có thêm:
• Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
• Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
• Dự án đầu tư (đối với dự án lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam).
Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
• Dự thảo điều lệ.
• Danh sách cổ đông sáng lập.
• Các giấy tờ liên quan tới cổ đông sáng lập:
Cổ đông sáng lập là cá nhân: Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cổ đông sáng lập.
Cổ đông sáng lập là tổ chức:
• Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương.
• Điều lệ hoặc tài liệu tương đương.
• Quyết định uỷ quyền.
• Danh sách đại diện theo uỷ quyền, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.
Văn bản xác định vốn pháp định (nếu kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Menu

Page loaded in 2.51 seconds!