Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-102934-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Biên giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng biển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo vệ cảng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi đến làm việc, hoạt động, cá nhân Việt Nam trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu cảng làm thủ tục
Bước 2: Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp giấy phép vào làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản
Thẻ hành nghề hoặc Giấy phép hoạt động tương ứng của cơ quan có thẩm quyền
Giấy chứng minh nhân dân (đi cá nhân)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Menu