Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-160937-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Văn hóa, Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hà Nội; nhận giấy biên nhận có hẹn ngày giải quyết
Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Có mục đích rõ ràng
Có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Đơn xin cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong đơn ghi rõ mục đích làm bản sao; tên di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; số lượng bản sao; chất liệu bản sao…..)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân - Hà Nội

Menu

Page loaded in 3.73 seconds!