Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-029049-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Cơ yếu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo mật thông tin kinh tế xã hội - Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Ban Cơ yếu Chính phủ
Bước 2: Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép.
Bước 3: Doanh nghiệp đến nhận kết quả hoặc văn bản từ chối (có nêu rõ lý do) tại Ban Cơ yếu Chính phủ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Điều kiện đảm bảo khác:
- Bảo đảm điều kiện an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tài nguyên, môi trường;
- Có phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh khả thi, phù hợp với các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mật mã dân sự.
Điều kiện về chủ thể: Là Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp
Điều kiện về nhân sự
- Người đứng đầu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự phải có lý lịch rõ ràng, có năng lực hiểu biết về pháp luật, tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin hoặc nếu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin; có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
- Các thành viên phụ trách về kỹ thuật phải có lý lịch rõ ràng và tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin;
- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng phải có hợp đồng lao động và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự
Những thay đổi, bổ sung (nếu có)
Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 05 năm
Bản sao giấy phép đang có hiệu lực và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí cấp phép chưa có văn bản quy định cụ thể

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép mới sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự sau khi giấy phép cũ hết hạn - Bộ Nội vụ

Menu