Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-122652-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Điện lực, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Hành chính Sở Công thương
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoặc tổ chức làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn giám định hồ sơ
Bước 5: Sau 05 ngày làm việc, cá nhân hoặc tổ chức đến nhận Giấy phép hoạt động điện lực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn. Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lương, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép
Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực 1. Quyết định 03/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Trà Vinh

Menu