Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-109373-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Môi trường, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Bảo vệ môi trường nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu (không tính trong thời gian các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ) và giấy phép có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày cấp hoặc có văn bản thông báo lý do không cáp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu phế liệu hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi cục Bảo vệ môi trường viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho các thương nhân
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế
Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho đơn vị biết lý do không thể cấp phép
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo đúng quy định
Bước 4: Các đơn vị đến Chi cục Bảo vệ môi trường để nhận Hồ sơ theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường
Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải
Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam
Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo mẫu (Phụ lục số 01)
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu
Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối)
Trường hợp thương nhân có các cơ sở sản xuất và kho bãi chứa phế liệu ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho từng cơ sở, kho bãi ở từng tỉnh, thành phố
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Nam

Menu

Page loaded in 2.89 seconds!