Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-134930-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại phòng một cửa
Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn xem xét và tham mưu Lãnh đạo ký
Bước 3: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ xuống phòng một cửa để trả lại cho tổ chức (theo đúng thời gian đã quy định)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (theo mẫu 06)
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu số 07)
Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép lao động nước ngoài phải có văn bản giải trình rõ lý do bị mất của cơ quan sử dụng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài 300.000đồng/Giấy phép 1. Quyết định 54/2005/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Hà Nam

Menu

Page loaded in 2.6 seconds!