Thủ tục hành chính: Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS47
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thống kê Tin học-Sở Tài chính.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính-Sở Tài chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
- Địa chỉ nhận: Sở Tài chính, số 33 đường 30/4, Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Không để Tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá 01 lần cho một vụ việc.
+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Thống kê - Tin học xử lý.
Bước 3: Phòng Thống kê-Tin học thẩm định hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Tài chính ký Giấy chứng nhận. Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức (yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án (theo mẫu).
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo
Tải về
1. Quyết định 90/2007/QĐ-BTC Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án
Tải về
1. Quyết định 51/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 90/2007/QĐ-BTC về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Thủ tục hành chính liên quan Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư - Đồng Tháp

Menu