Thủ tục hành chính: Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-102011-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: Trong tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Nhận danh sách của xã chuyển lên.
+ Nhập thông tin của trẻ vào máy vi tính.
+ In thẻ và chuyển thẻ đã in cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Cán bộ xã nhận lại thẻ và cấp phát thẻ cho trẻ em tại các thôn khu.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

+ Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để làm căn cứ lập danh sách cấp thẻ KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh (lần đầu), cấp lại, đổi thẻ theo mẫu tại phụ lục 2 của Thông tư số 29-TT/BLĐTBXH ngày 28/11/2008.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách yêu cầu cấp thẻ cho phòng LĐTBXH để nhập thông tin của trẻ vào máy vi tính bằng chương trình phần mềm chuyên dụng, cấp số định danh cho mỗi trẻ em được cấp thẻ lần đầu.
+ Phòng LĐTBXH in thẻ và chuyển thẻ đã in đến Ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm tra lại thông tin trên thẻ, nếu đúng thì ký tên, đóng dấu vào thẻ và chuyển lại cho phòng LĐTBXH để ép Plastic, nhận lại thẻ và tổ chức cấp phát thẻ cho trẻ và ghi vào sổ theo dõi, quản lý thẻ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Phụ lục 2: "Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh"
Tải về
1. Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập - Quảng Ninh

Menu