Thủ tục hành chính: Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS135
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện;
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát.
Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét và có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có văn bản trả lời giải thích rõ lý do.
Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành các công việc sau:
a) Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát cũ và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật;
b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm; bầu, bổ nhiệm các chức danh nêu trên.
c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành:
- Đăng ký thay đổi trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong Ban kiểm soát với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Thông báo việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
+ Trưởng Ban kiểm soát bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết.
+ Trưởng Ban kiểm soát xin từ chức phải có đơn gửi đến Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát xin từ chức và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành.
+ Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ có một kiểm soát viên chuyên trách, kiểm soát viên xin từ chức phải có đơn gửi Hội đồng quản trị.
+ Trường hợp thành viên Ban kiểm soát xin từ chức phải có đơn gửi Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát xin từ chức và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành.
+ Trường hợp bị giảm quá một phần ba số thành viên Ban kiểm soát, do không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi các chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi;
Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi các chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát,
Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);
Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5);
Các văn bản khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi
Tải về
1. Quyết định 05/2007/QĐ-NHNN Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Menu