Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Thái Bình ban hành


Số hiệu: 16/CT-UBND Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Ngày ban hành: 20/09/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đặng Trọng Thăng Ngày hiệu lực: 20/09/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Những năm qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã được thủ trưởng các đơn vị quan tâm, đầu tư, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình an ninh, trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có lúc, có nơi còn xảy ra mâu thuẫn nội bộ, đơn thư khiếu nại kéo dài, một số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; tình trạng đình công, tuần hành tại một số doanh nghiệp; trộm cắp tài sản, bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng vẫn còn xảy ra ở một số nơi... Cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ...

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 17-TT/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng; hiểu rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các trang mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, ngoại giao, đặc biệt là trong khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở các đơn vị.

2. Công an tỉnh

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND .

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng "khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự". Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ, xây dựng lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ quan, chủ động thông báo, phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng giải quyết tốt các tình huống, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong thời gian tới.

3. Sở Công Thương: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn công tác sản xuất kinh doanh với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường; chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong và xung quanh khu vực nhà trường.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát sóng các tin, bài, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh: Phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương xây dựng Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng "khu kinh tế và các khu công nghiệp an toàn về an ninh trật tự" trên địa bàn tỉnh.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh: Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, có hiệu quả. Phối hợp Công an tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng "khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư và ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch về phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục hướng dẫn, tổ chức đăng ký, xét duyệt, công nhận, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND. Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương xây dựng Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài đơn vị; xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp, những sơ hở thiếu sót, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu