Thủ tục hành chính: Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-227566-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Báo chí, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn đề nghị (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tục hành chính liên quan Cho phép họp báo (nước ngoài) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Menu