Công văn 16324/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược (lần 2) do Cục Quản lý Dược ban hành


Số hiệu: 16324/QLD-KD Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Ngày ban hành: 19/09/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông Ngày hiệu lực: 19/09/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16324/QLD-KD
V/v triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về GCN ĐĐKKDD và CCHND (lần 2)

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/8/2019, Cục Quản lý Dược có công văn số 14028/QLD-KD gửi các Sở Y tế đề nghị triển khai thí điểm công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCN ĐĐKKDD) và Chứng chỉ hành nghề dược (CCIIND),

Đến nay, đã có 42 Sở Y tế thực hiện đăng nhập và nhập dữ liệu (hiện nay trên hệ thống dữ liệu Các Sở Y tế đã cập nhật thông tin của 55.363 CCHN, 2.318 cơ sở bán buôn, 21.781 cơ sở bán lẻ).

Cục Quản lý Dược trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở trong triển khai thực hiện và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt hơn và thuận tiện hơn trước khi được chính thức triển khai. Kính đề nghị quý Sở tiếp tục cập nhật thông tin.

Để cơ sở dữ liệu được đầy đủ, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế chưa cập nhật thông tin (theo danh sách đính kèm công văn này) khẩn trương thực hiện cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 14028/QLD-KD ngày 19/8/2019 và hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu trước ngày 10/10/2019.

Cục Quản lý Dược thông báo để Quý Sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

DANH SÁCH

CÁC S Y T CHƯA CP NHT DỮ LIU
(Đính kèm công văn số 16324/QLD-KD ngày 19/9/2019 của Cục Quản lý Dược)

1. Sở Y tế Vĩnh Phúc

2. Sở Y tế Vĩnh Long

3. Sở Y tế Tiền Giang

4. Sở Y tế Thái Nguyên

5. Sở Y tế Quảng Ngãi

6. Sở Y tế Quảng Nam

7. Sở Y tế Quảng Bình

8. Sở Y tế Phú Thọ

9. Sở Y tế Ninh Thuận

10. Sở Y tế Nam Định

11. Sở Y tế Lâm Đồng

12. Sở Y tế Lai Châu

13. Sở Y tế Kiên Giang

14. Sở Y tế Hòa Bình

15. Sở Y tế Hà Nam

16. Sở Y tế Đồng Tháp

17. Sở Y tế Bình Phước

18. Sở Y tế Bình Dương

19. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

20. Sở Y tế Đà Nng

21. Sở Y tế thành phố Hải Phòng


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu