Công văn 2304/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông


Số hiệu: 2304/BTTTT-CVT Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Phan Tâm Ngày hiệu lực: 17/07/2018 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

B THÔNG TIN VÀ
TRUYN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2304/BTTTT-CVT
V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Phúc công văn số 4079/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 07 năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Tổng cục chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện thông quan cho sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 08 năm 2018: Khi làm thủ tục thông quan doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT), Bản tiếp nhận công bố hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT).

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chưa có giấy tờ nêu trên thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết gửi đến Cơ quan Hải quan và Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hoàn thành thủ tục chứng nhận hợp quy/công bố hợp quy trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

2. Từ ngày 01 tháng 08 năm 2018: Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông phải xuất trình Đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Cục Viễn thông) khi làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Trung tâm thông tin (đ
t/b);
- Vụ KHCN (để t/h);
- Cục Viễn thông (đ
t/h);
- Lưu: VT, CVT(10).

KT. BTRƯỞNG
THTRƯỞNG
Phan Tâm

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu