Công văn 6756/VPCP-KGVX về kết quả thi bất thường Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành


Số hiệu: 6756/VPCP-KGVX Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng Ngày hiệu lực: 17/07/2018 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6756/VPCP-KGVX
V/v Kết quả thi bất thường Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công an.

Xét Báo cáo số 2956/BGD-QLCL ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Ghi nhn, biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã kịp thời, khẩn trương rà soát, xác minh kết quả thi bất thường của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy ưu điểm của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia những năm vừa qua, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c),
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg các Vụ: TH, NC; Tổng GĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX
.(2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu