Công văn số 6687/VPCP-KG về việc góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ do Văn phòng Chính phủ ban hành


Số hiệu: 6687/VPCP-KG Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Ngày ban hành: 19/11/2007 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quốc Toản Ngày hiệu lực: 19/11/2007 Số công báo: Chưa rõ Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6687/VPCP-KG
V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12584/BTC-TCDN ngày 19 tháng 9 năm 2007) về việc góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp để thống nhất các nội dung hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ;
các Vụ: CN, KTTH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (5) 22

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Trần Quốc Toản

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu