Thủ tục hành chính: Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-070134-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Quản lý con dấu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Công Thương
Bước 2: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân khi thương nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định
Bước 3: Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, thẩm định, phê duyệt (nếu hồ sơ không đây đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do)
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa Sở Công Thương

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Đơn đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Bản sao có công chứng)
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký chỉnh sửa, bổ sung dấu nghiệp vụ (của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại) - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng Việt - Quảng Nam

Menu