Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-051733-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng kí kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đăng ký hoạt động chi nhánh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính
Bước 2: Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh
Bước 3: Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ
Bước 4: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh
Bước 5: Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính
Bước 6: Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh để đăng ký hoạt động chi nhánh, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh
Bước 7: Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ
Bước 8: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh
Bước 9: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập chi nhánh và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:
- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
- Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
- Tên chi nhánh dự định thành lập
- Địa chỉ trụ sở chi nhánh
- Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh
- Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh
Kèm theo:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
- Bản sao Điều lệ công ty
- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch công tyvề việc thành lập chi nhánh
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định của từng địa phương, không quá 20.000 đồng 1. Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Menu