Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-002519-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư Pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động Công ty Luật hợp danh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Long An)
Bước 2: - Kiểm tra hồ sơ:
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để đương sự hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Phòng nghiệp vụ thẩm tra và đề xuất ý kiến giải quyết với Giám đốc Sở Tư pháp. Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy đăng ký hoạt động Công ty luật hợp danh.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và nhận giấy đăng ký hoạt động Công ty luật hợp danh: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần, riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ buổi sáng
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở; Loại hình công ty luật; Lĩnh vực hành nghề
- Họ, tên, địa chỉ thường trú của các luật sư thành viên
- Quyền và nghĩa vụ của các luật sư thành viên
- Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên
- Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành; Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
- Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty
- Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật. Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất
Dự thảo Điều lệ của Công ty luật
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - Long An

Menu

Page loaded in 2.36 seconds!