Thủ tục hành chính: Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-085581-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với tổ chức, cá nhân thành lập công ty Tài chính: - Các tổ chức, cá nhân thành lập công ty tài chính hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điều 15 Nghị định 88/2006//NĐ - CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh nơi các tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
- Người đại diện theo pháp luật của công ty tài chính trực tiếp ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập công ty biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của công ty xảy ra sau đăng ký kinh doanh.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định
Dự thảo Điều lệ của công ty. Dự thảo điều lệ phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông
Danh sách cổ đông sáng lập. Kèm theo danh sách phải có:
a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân.
b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 đ/1 lần 1. Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký lập Công ty Tài chính - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt - Hà Giang

Menu