Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-051741-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết địnhthay đổi nội dung ĐKKD, tổ chức tín dụng nước ngoài gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng ĐKKD nơi TCTD đó ĐKKD
Bước 2: Phòng ĐKKD tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi và trao giấy biên nhận cho tổ chức
Bước 3: Phòng ĐKKD cấp đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho tổ chức sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu
Quyết định của TCTD về việc lập địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định của từng địa phương, không quá 20.000 đồng 1. Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Menu