Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-085589-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài: - Các tổ chức tín dụng hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điều 69 Thông tư số 03/2007/TT – NHNN ngày 5/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ – CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng trực tiếp ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức tín dụng xảy ra sau đăng ký kinh doanh.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Đối với thủ tục đổi tên Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam:
- Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) đơn đề nghị đổi tên văn phòng đại diện, trong đó có giải thích lý do xin đổi tên (do việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, mua lại của tổ chức tín dụng nước ngoài...); kèm theo văn bản chuẩn y hoặc văn bản chấp nhận việc đổi tên của cơ quan có thẩm quyền nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài đổi tên.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận; trong trường hợp không chấp thuận Ngân hàng Nhà nước giải thích rõ lý do.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc đổi tên, Văn phòng đại diện phải thực hiện đăng ký việc thay đổi tên này với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
Đối với thủ tục chuyển địa điểm văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác:
- Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) đơn xin chuyển địa điểm văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, trong đó có giải thích lý do của việc chuyển địa điểm.
- Sau khi nhận được đơn đề nghị nêu trên, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi lấy ý kiến của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi văn phòng đại diện xin chuyển đến.
- Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản về việc chuyển địa điểm, Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài phải thực hiện đăng ký, khai trương hoạt động theo quy định. Đồng thời văn phòng đại diện phải thực hiện việc thanh, quyết toán các quyền lợi và nghĩa vụ đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi văn phòng đại diện chuyển đi theo quy định của pháp luật (như trả trụ sở làm việc đã thuê, thanh lý các hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động, nghĩa vụ thuế...).
- Văn phòng đại diện thực hiện đăng ký chuyển địa điểm trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay đổi Trưởng văn phòng đại diện theo quy định và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước trên địa bàn biết, kèm theo bản sao văn bản chấp thuận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 đ/1 lần 1. Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Menu