Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-107914-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý
Bước 3: Ban Quản lý kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban Quản lý nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Chủ đầu tư nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư cũ khi đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trường hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đồng thời với thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Danh sách các thành viên khi đã thay đổi; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP đối với thành viên là cá nhân hoặc bản sao (không công chứng) quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao công chứng một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là pháp nhân
Điều lệ sửa đổi bổ sung (nếu có các nội dung liên quan) có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư
Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh

Menu