Thủ tục hành chính: Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109000-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đổi ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đổi thành tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tiền đủ điều kiện được đổi, không cần giám định thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thực hiện đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Bảng kê nộp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo qui định chung của ngành ngân hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê nộp tiền (theo mẫu qui định chung của ngành ngân hàng)
Tải về
1. Quyết định 24/2008/QĐ-NHNN về quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất - Quảng Ninh

Menu