Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 2 - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần 2 - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-248190-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần 2 - Lâm Đồng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) tại Bộ phận tiếp dân của Sở Khoa học và Công nghệ địa chỉ số 35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt.
+ Trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp, có đơn kèm theo: cán bộ tiếp công dân tiếp nhận đơn và vào sổ tiếp công dân;
+ Trường hợp tiếp nhận đơn qua đường công văn: vào sổ công văn đến.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Sở Khoa học và Công nghệ thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
- Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, Sở thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại.
Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại lần hai
- Xác minh nội dung khiếu nại lần hai: Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại. Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.
- Tổ chức đối thoại lần hai: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại:
+ Sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.
+ Khi đối thoại, Đại diện Sở phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.
+ Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.
Bước 4: Giám đốc sở ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Sở Khoa học và Công nghệ gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không phải là quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì phải thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện việc khiếu nại;
- Đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
- Còn trong thời hiệu, thời hạn khiếu nại; hoặc thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà có lý do chính đáng;
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại;
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;
- Người khiếu nại có quyền tiếp tục khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại.
- Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần 2 - Lâm Đồng

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;
Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần 2 - Lâm Đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
1. Luật khiếu nại 2011

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần 2 - Lâm Đồng

Menu