Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS69
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: - 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế
- 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản và quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác
- 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế
- 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết khiếu nại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người khiếu nại phải gửi đơn khiếu nại về quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên và các tài liệu liên quan (nếu có) tới cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo quy định của Điều 142 Luật Thi hành án dân sự
Bước 2: Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; tiến hành xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại giải trình, trong trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu giám định hoặc tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại
Bước 3: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi của Chấp hành viên mà mình khiếu nại
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu khiếu nại theo quy định của Luật Thi hành án dân sự

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Đơn khiếu nại
Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) - Bộ Tư pháp

Menu

Page loaded in 3.71 seconds!