Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS70
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: - 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế
- 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế
- 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người khiếu nại phải gửi đơn tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai
Bước 2: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thực hiện các quyền được quy định tại Điều 145 của Luật Thi hành án dân sự và yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần thiết; xác minh; trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại
Bước 3: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai ra quyết định giải quyết khiếu nại
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi của Chấp hành viên mà mình khiếu nại
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu khiếu nại theo quy định của Luật Thi hành án dân sự

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
Giấy ủy quyền (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện
Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) - Bộ Tư pháp

Menu

Page loaded in 1.84 seconds!