Thủ tục hành chính: Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-012706-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan/ đơn vị mời có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Ngoại vụ đề nghị cho phép đón tiếp khách nước ngoài và ủy quyền giải quyết thủ tục nhập cảnh cho khách
Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét
Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản trả lời, cơ quan, đơn vị đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Ngoại vụ để nhận văn bản
Bước 5: Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý bằng văn bản, cơ quan, đơn vị đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an để giải quyết thủ tục nhập cảnh cho khách

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Công văn của cơ quan, đơn vị trực tiếp mời khách trong đó nêu rõ thông tin của khách: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, quốc tịch gốc và hiện nay, chức vụ hoặc nghề nghiệp
Ý kiến của cơ quan chủ quản, nội dung văn bản khớp với công văn của cơ quan, đơn vị trực tiếp mời khách
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài - Đà Nẵng

Menu