Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-011703-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp xúc với người có liên quan tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo
- Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn thư, nội dung tố cáo tại Phòng Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
- Nhận đơn thư tố cáo qua đường Bưu điện
- Tiếp công trực tiếp đơn thư hoặc ghi lại nội dung công dân tố cáo (sau đây gọi chung là đơn thư tố cáo)
- Vào sổ theo dõi đơn
Bước 2: Phân loại, xử lý đơn thư tố cáo:
Đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền thì thụ lý và gửi thông báo thụ lý giải quyết tố cáo cho người tố cáo
- Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền thì chuyển đơn thư tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết; thông báo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu)
- Đơn tố cáo thuộc trường hợp không xem xét giải quyết thì thông báo cho người tố cáo (nếu có địa chỉ); ghi lý do không xem xét giải quyết vào sổ theo dõi đơn
Bước 3: Tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo
Bước 4: Kết luận việc tố cáo; quyết định xử lý
Bước 5: Gửi văn bản kết luận vụ việc tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp; thông báo cho người bị tố cáo; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Đơn tố cáo (theo mẫu 46 kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra Chính phủ)
Các hồ sơ chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Menu

Page loaded in 1.93 seconds!