Thủ tục hành chính: Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-051746-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD có thẩm quyền
Bước 2: Cơ quan nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định giải thể doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp
Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng
Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định của từng địa phương, không quá 20.000 đồng 1. Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục hành chính liên quan Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Menu

Page loaded in 2.27 seconds!