Thủ tục hành chính: Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-105250-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên do Ủy ban nhân dân xã xác nhận;
+ Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về các giấy tờ, giấy đăng ký tàu cá ; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khã năng hoạt động tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác hải sản);
+ Đối với hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên: Chủ tàu lập hồ sơ như sau;
+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (theo mẫu số 02 ban hành theo thông tư này);
+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyên viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ;
+ Việc đề nghị hỗ trợ được tiến hành theo năm, chủ tàu đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho năm nào thì lập hồ sơ cho năm đó.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Thủ tục hành chính liên quan Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác thủy sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Bạc Liêu

Menu