Thủ tục hành chính: Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-102707-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngư dân mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm nào thì đựơc hỗ trợ năm đó mỗi năm đề nghị hỗ trợ lập hồ sơ một lần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với cá nhân, tổ chức
+ Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã được nghe hướng dẫn, lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện theo quy định.
+ Nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
+ Đến Ủy ban nhân dân cấp xã xem danh sách và mức hỗ trợ ngư dân.
+ Được thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân.
+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực tại Kho bạc huyện, để làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.
Bước 2: * Đối với Phòng Nông nghiệp cấp huyện
+ Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.
+ Tổng hợp, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
+ Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Chủ tàu mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo Sổ danh bạ thuyền viên, hoặc danh sách thuyền viên, hoặc hợp đồng lao động với thuyền viên, hoặc theo định biên số thuyền viên trong Giấy phép khai thác thuỷ sản

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm của ngư dân có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú hợp pháp và thuê lao động theo chế độ hợp đồng lao động trên các tàu cá.
+ Bản sao hợp đồng lao động giữa thuyền viên và chủ tàu còn hiệu lực trong năm đề nghị hỗ trợ.
+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên (theo mẫu số 02)
Tải về
1. Thông tư 71/2008/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 965/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 289/QĐ-TTg, Quyết định 602/QĐ-TTg và sửa đổi Thông tư 35/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ - Quảng Ninh

Menu