Thủ tục hành chính: Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-BS236
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thuế địa phương nơi có tài sản cho thuê; Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm. Thời hạn khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận
+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế
+ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế
+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC
Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng)
Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng)
Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)
Tải về
1. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh )
Tải về
1. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê - Bộ Tài chính

Menu

Page loaded in 1.82 seconds!