Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-BS184
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý) chậm nhất là ngày thứ ba mươi quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN) chậm nhất ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính kèm theo Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, đồng thời sao gửi hồ sơ khai thuế TNDN cho các Cục Thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế TNDN

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)
Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương
Tải về
1. Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Tải về
1. Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
Tải về
1. Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
Tải về
1. Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Thủ tục hành chính liên quan Khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài chính

Menu

Page loaded in 2.73 seconds!