Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS362
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến không có kết quả giải quyết.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, lập hồ sơ khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.
Bước 2: Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thoả thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo lần phát sinh, kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản mẫu số ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC (trường hợp khai tạm tính theo quý).
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo lần phát sinh theo Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.
Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
Bản chụp chứng nhận vốn góp;
Chứng từ gốc của các khoản chi phí.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo mẫu số 05/TNDN
Tải về
1. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo lần phát sinh, kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản mẫu số 02/TNDN (trường hợp khai tạm tính theo quý).
Tải về
1. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận

Menu