Thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235991-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; Gửi qua fax, email sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản hoặc qua đường bưu chính.
Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Thủy sản thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá, Chi cục thủy sản cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
Bước 4: Từ ngày kết thúc kiểm tra, Chi cục Thủy sản trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản hoặc gửi kết quả theo đường bưu điện cho cá nhân, tổ chức.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Không.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Thủ tục hành chính liên quan Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Menu