Thủ tục hành chính: Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-100783-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lập hồ sơ di dân ở nơi đi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi
Bước 3: Kiểm tra thực tế tình trạng nhà, đất
Bước 4: Lập danh sách của các hộ nằm trong diện phải di chuyển
Bước 5: Lập danh sách các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định
Bước 6: Lập dự toán kinh phí, hỗ trợ đất khai hoang, đất ở, đất sản xuất đối với hộ gia đình
Bước 7: Lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ở một số công trình hạ tầng thiết yếu tại thôn bản
Bước 8: Lập tờ trình kèm theo các thủ tục trên đề nghị Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định di chuyển

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Đơn xin di chuyển
Tờ khai tình trạng về đất
Danh sách của các hộ nằm trong diện phải di chuyển
Danh sách các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định
Bản dự toán kinh phí, hỗ trợ đất khai hoang, đất ở, đất sản xuất đối với hộ gia đình
Bản dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ở một số công trình hạ tầng thiết yếu tại thôn bản
Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định di chuyển
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tự nguyện vào vùng dự án theo hình thức tập trung
Tải về
Đơn xin tự nguyện vào vùng dự án theo hình thức xen ghép
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Thủ tục hành chính liên quan Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Menu