Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 44/2016/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành


Số hiệu: 23/2018/QĐ-UBND Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đồng Văn Lâm Ngày hiệu lực: 03/08/2018 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2016/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnhTrà Vinh, như sau:

“Điều 1: Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng.

b) Phòng Chính sách Dân tộc.

c) Phòng Tuyên truyền - Pháp luật.””

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 8 năm 2018.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu