Thủ tục hành chính: Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-BS03
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: - Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây
Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ để:
- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động
- Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho BHXH tỉnh, thành phố kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán
Bước 3: BHXH tỉnh, thành phố: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định và thực hiện quyết toán và trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc đi khám chữa bệnh ở nước ngoài và có xác nhận của cơ sở y tế nước ngoài
- Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau, tai nạn rủi ro có xác nhận của cơ sở y tế nước ngoài

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (01 bản chính hoặc bản sao được chứng thực) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp. Trường hợp được cử đi học tập, làm việc, công tác ở nước ngoài bị ốm phải nghỉ việc thì có thêm Quyết định (01 bản chính hoặc bản sao được chứng thực) của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước
Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB, 01 bản chính) của người sử dụng lao động nơi người lao động trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 70a-HD, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Tải về
1. Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
Tải về
1. Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
2. Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành
3. Luật Bảo hiểm xã hội 2006
4. Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
7. Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-BYT-BHXH về các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam ban hành
9. Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. Thông tư 34/2013/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Menu

Page loaded in 1.92 seconds!