Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-136100-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Điện lực, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Trình UBND Tỉnh cấp giấy phép
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Công thương

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân (bản sao có chứng thực nếu nộp qua bưu điện, hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu nếu nộp trực tiếp, hoặc bản scan từ bản chính nếu nộp qua mạng)
Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu)
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép
Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - Bình Phước

Menu