Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-120505-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tập hợp đủ hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Phòng công nghệ thông tin xem xét giải quyết thủ tục hành chính này
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực)
Tờ trình đề nghị thẩm định (theo mẫu tại phụ lục I)
Công văn của cơ quan chủ quản (nếu có)
Dự án đầu tư (bản sao có chứng thực) bao gồm:
+ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
- Thuyết minh dự án;
- Thuyết minh thiết kế cơ sở;
- Các bản vẽ thiết kế cơ sở;
- Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng (nếu có);
- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát hiện trạng (nếu có);
- Các văn bản liên quan khác;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của đơn vị thiết kế, đơn vị khảo sát.
+ Đối với dự án xây dựng phần mềm :
- Thuyết minh dự án;
- Phân tích thiết kế hệ thống;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của đơn vị tư vấn thiết kế;
+ Đối với dự án đào tạo:
- Thuyết minh dự án;
- Các văn bản liên quan;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của đơn vị đào tạo.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định dự án công nghệ thông tin - Hà Nam

Menu