Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-216267-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các Tổng cục, Cục, Vụ được Bộ trưởng giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thẩm định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục, Vụ có quản lý đầu tư xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia; Không quá 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B; Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C;Không quá 15 ngày làm việc đối với Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Chủ đầu tư trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo KTTK). Cơ quan đầu mối thẩm định (là Tổng cục, Cục, Vụ) tiếp nhận hồ sơ tại Văn thư hoặc Bộ phận một cửa. Số lượng và thành phần hồ sơ xem mục 7
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
- Cơ quan đầu mối thẩm định yêu cầu đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư chuẩn bị tài liệu, phương tiện đi thực địa cùng các đơn vị có liên quan (nếu cần).
- Cơ quan đầu mối thẩm định đề xuất đơn vị thẩm tra dự án (nếu cần) để Bộ trưởng quyết định.
- Cơ quan đầu mối thẩm định gửi văn bản, hồ sơ dự án tới các đơn vị liên quan để lấy ý kiến.
- Trường hợp cơ sở pháp lý và hồ sơ KSTK chưa đáp ứng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ quan đầu mối gửi văn bản yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, làm rõ hồ sơ dự án; thời gian yêu cầu trả lời tuỳ thuộc và khối lượng bổ sung và sẽ được đề cập trong văn bản.
- Cơ quan đầu mối thẩm định tổ chức đăng ký cuộc họp thẩm định với các cơ quan liên quan để báo cáo Bộ. Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn báo cáo, giải trình
Bước 3: Phê duyệt
Cơ quan đầu mối thẩm định lập báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt dự án đầu tư trình lãnh đạo Bộ phê duyệt
Bước 4: Trả kết quả
Cơ quan đầu mối thẩm định trả kết quả bằng hình thức gửi theo đường bưu điện hoặc trả trực tiếp

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. Cụ thể là:
- Thuyết minh dự án
- Thiết kế cơ sở (thuyết minh, bản vẽ và các báo cáo chuyên ngành liên quan). Đối với Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định thiết kế - dự toán trước khi trình duyệt
- Tổng mức đầu tư (Diễn giải căn cứ pháp lý và các bảng biểu tính mức đầu tư cho từng hạng mục công trình)
- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất
Các văn bản pháp lý có liên quan
- Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận Hiệp định, điều ước quốc tế của cấp có thẩm quyền
- Văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư và Hồ sơ năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư
- Văn bản phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư
- Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư.
- Văn bản phê duyệt kết quả trúng thầu khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư và Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế.
- Các văn bản xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển ngành, phát triển KT-XH của địa phương (nếu chưa có quy hoạch thì phải có ý kiến bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch)
- Các văn bản liên quan đến địa điểm, sử dụng đất; chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận thuê đất, giới thiệu địa điểm
- Văn bản phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Báo cáo thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có)
- Văn bản cho phép cấp điện công trình
- Văn bản cho phép sử dụng nguồn nước công trình khai thác nước ngầm
- Văn bản cho phép đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung.
- Văn bản cho phép đấu nối vào đường giao thông
- Văn bản cho phép của cơ quan quản lý đê điều đê điều (đối với công trình qua thân đê, trong phạm vi bảo vệ đê)
- Ý kiến của tổ chức tín dụng (nếu có)
- Ý kiến về thiết kế cơ sở/ hoặc báo cáo thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có)
- Ý kiến thẩm tra về tổng mức đầu tư
- Ý kiến khác về dự án (nếu có)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Tải về
1. Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Tờ trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư/ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Lệ phí thẩm định được tính bằng:Tổng mức đầu tư dự án nhân với mức thu tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu tư của dự án.(Từ 0,019% đến 0,001% Tổng mức đầu tư dự án)Theo Thông tư hướng dẫn số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng” 1. Thông tư 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu

Page loaded in 2.63 seconds!