Thủ tục hành chính: Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-132945-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị xác định giá vật tư, hàng hoá, dịch vụ đối với mặt hàng Nhà nước quản lý thuộc thẩm quyền của địa phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Tài chính Thái Nguyên và nhận giấy hẹn;
Bước 2: Phòng Quản lý giá tiếp nhận, thẩm định và lập tờ trình để báo cáo lãnh đạo;
Bước 3: Lãnh đạo sở ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh ký quyết định ban hành; UBND tỉnh ký quyết định;
Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá;
Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó);
Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định);
Các tài liệu liên quan khác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Menu