Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-008777-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Điện lực, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B, 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định
Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý điện giải quyết
Bước 3: Phòng Quản lý điện triển khai thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng theo các nội dung quy định (có kiểm tra thực tế, xem xét đối chiếu với quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch chi tiết xây dựng dự án)
Bước 4: Phòng Quản lý điện dự thảo Kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký
Bước 5: Phòng Quản lý điện vào sổ theo dõi và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lai thu phí thẩm định, trả Kết quả thẩm định và hồ sơ thiết kế cơ sở thẩm định hoàn thành cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án
Bước 6: Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án nộp phí thẩm định và nhận hồ sơ thiết kế cơ sở thẩm định hoàn thành tại Tổ “một cửa” để nộp cho cơ quan đầu mối thẩm định dự án

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng

Văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định dự án đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở hoặc Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án : 01 bản
Bản sao Quyết định phê duyệt mặt bằng quy hoạch của dự án kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch của dự án được phê duyệt (đối với dự án có quy hoạch xây dựng) hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền (đối với dự án không có quy hoạch xây dựng). Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình điện chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực thì phải có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng : 02 bộ
Thuyết minh dự án : 01 bộ
Thiết kế cơ sở và Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở : 02 bản
Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan
Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế cơ sở như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với công việc thực hiện; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm đồ án thiết kế hoặc người chủ trì thiết kế
Đĩa mềm hoặc đĩa CD dự toán : 01 đĩa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
Tải về
Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở
Tải về
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng - Đà Nẵng

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Tính theo công thức nội suy 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Menu