Thủ tục hành chính: Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216703-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 75 ngày kể từ 01/01 năm sau
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi hoàn thành quyết toán năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở KCB thống nhất lập và ký Biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Hợp đồng KCB BHYT đã ký giữa hai bên
Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm
(Cơ sở KCB không phải gửi hợp đồng KCB BHYT cho cơ quan BHXH)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thủ tục hành chính liên quan Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Menu