Thủ tục hành chính: Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216649-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở khám chữa bệnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phụ lục bổ sung hợp đồng về việc thanh toán theo chế độ BHYT hoặc văn bản trả lời không thanh toán theo chế độ BHYT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở khám chữa bệnh:
- Lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH đề nghị thanh toán theo chế độ KCB BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật mới triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục và giá (các DVKT này chưa có tên trong Danh mục DVKT trong thành phần hồ sơ ký hợp đồng)
Bước 2: Cơ quan BHXH cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ của cơ sở KCB, kiểm tra đối chiếu danh mục và giá với các quy định hiện hành
- Trường hợp phê duyệt danh mục và mức giá đúng quy định hiện hành: Thống nhất với cơ sở KCB ký phụ lục bổ sung hợp đồng về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh theo chế độ BHYT
- Trường hợp phê duyệt danh mục hoặc mức giá không đúng quy định hiện hành: Có văn bản trả lời cơ sở KCB về việc không thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh theo chế độ BHYT

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Văn bản đề nghị thanh toán các DVKT mới phát sinh của cơ sở KCB
Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở KCB được triển khai thực hiện các DVKT mới phát sinh
Quyết định phê duyệt giá thu một phần viện phí của cấp có thẩm quyền đối với các DVKT mới phát sinh tại cơ sở KCB (đối với cơ sở KCB công lập) hoặc quyết định phê duyệt giá thu DVKT của Giám đốc cơ sở KCB (đối với cơ sở KCB ngoài công lập)
Bản thuyết minh cơ cấu giá của từng dịch vụ kỹ thuật đối với các DVKT chưa có tên và khung giá trong các quy định hiện hành
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thủ tục hành chính liên quan Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Menu