Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS112
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi phải lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ;
Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;
Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.
Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động, trong đó nêu rõ lý do thay đổi, sự cần thiết thay đổi;
Trích biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
Văn bản chấp thuận của tổ chức tín dụng chủ sở hữu có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến thời điểm cuối quý gần nhất của Công ty cho thuê tài chính;
Trích biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Không.

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần - Tiền Giang

Menu