Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-090226-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Cơ yếu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chưa có quy định cụ thể
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chưa có quy định cụ thể
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chưa có quy định cụ thể
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chưa có quy định cụ thể

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Chưa có quy định cụ thể

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa có quy định cụ thể

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Thủ tục hành chính liên quan Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Menu