Thủ tục hành chính: Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS118
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ; đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi Quyết định, văn bản cho bên thuê nhà ở công vụ và yêu cầu bên thuê thực hiện bàn giao nhà ở và ký vào biên bản bàn giao nhà ở
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày Quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bên cho thuê nhà ở công vụ nhận lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trên cơ sở Tờ trình đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, nếu đủ điều kiện thu hồi thì ban hành Quyết định thu hồi nhà ở công vụ và gửi 01 bản cho Bên cho thuê nhà, 01 bản cho Bên thuê nhà, 01 bản cho cơ quan đang quản lý Bên thuê nhà để phối hợp thực hiện trong việc thu hồi nhà ở công vụ
Bước 2: Sau khi nhận được quyết định thu hồi nhà ở công vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ thì trong vòng 07 ngày làm việc, Bên cho thuê nhà có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên thuê nhà biết cụ thể thời gian thu hồi để bàn giao lại nhà ở; Bên thuê nhà có trách nhiệm bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê nhà; việc thu hồi, bàn giao nhà ở phải được lập thành biên bản có chữ ký của các Bên. Trường hợp Bên thuê nhà không nhận thông báo thu hồi hoặc không ký biên bản thu hồi, bàn giao nhà ở thì sau thời hạn thu hồi nhà ở công vụ (90 ngày), Bên cho thuê nhà mời Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở công vụ chứng kiến, ký biên bản và đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ kể từ ngày ký biên bản thu hồi nhà ở công vụ
Bước 3: Sau khi thu hồi nhà ở công vụ, Bên cho thuê nhà thực hiện quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết định thu hồi nhà ở công vụ và có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ về việc đã hoàn thành thu hồi nhà ở công vụ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính liên quan Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Menu

Page loaded in 2.41 seconds!